Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Bariery wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wyświetl listę
 • Bariery wynikające z ustawy...1.

  Brak możliwości zaskarżenia postanowienia...

  Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych do sądu administracyjnego, w wyniku czego przepisy o sprzeciwie nie...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...2.

  E-zgłoszenia Przepis ustawy o KRS wskazujący...

  E-zgłoszenia Przepis ustawy o KRS wskazujący, iż w przypadku, gdy spółka jest w KRS rejestrowana elektronicznie z użyciem e-podpisu, zgłoszenia...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...3.

  ePUAP wciąż nie umożliwia dopełnienia...

  ePUAP wciąż nie umożliwia dopełnienia wszystkich i nie wszędzie procedur on-line. Te procedury, które są dostępne on-line są jedynie w niewielu...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...4.

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości...

  Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, na tzw. pismach wychodzących ze spółki – nakłada...

  czytaj więcej
 • Bariery wynikające z ustawy...5.

  Brak spójnej i kompleksowej regulacji prawa...

  Brak spójnej i kompleksowej regulacji prawa grup kapitałowych.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o prawach konsumenta

wyświetl listę
 • Ustawa o prawach konsumenta...6.

  Wymóg uprzedniej zgody konsumenta i przedsiębiorcy...

  Artykuł 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadza obowiązek uzyskania uprzedniej...

  czytaj więcej
 • Ustawa o prawach konsumenta...7.

  Obowiązek podwójnego potwierdzania umów...

  Przepis wprowadza obowiązek podwójnego potwierdzenia treści umowy proponowanej konsumentowi przez telefon. Oświadczenie konsumenta o woli zawarcia...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Proces dochodzenia należności

wyświetl listę
 • Proces dochodzenia należności...8.

  Przewlekłość tradycyjnych postępowań...

  Przewlekłość tradycyjnych postępowań sądowych, szczególnie w sprawach gospodarczych. Odległe terminy wyznaczania rozpraw. Brak elektronicznych...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...9.

  Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej-...

  Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej- opłaty stałe nie związane ze skutecznością egzekucji.

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...10.

  Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej....

  Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej. Opłaty pobierane przez ZUS i Urząd Skarbowy za informacje udzielane komornikom sądowym na potrzeby...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...11.

  Weryfikacja danych

  Weryfikacja danych: Obecnie obowiązek weryfikacji danych dłużnika w postępowaniu sądowym obciąża wierzycieli np. wierzyciel ma obowiązek...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...12.

  Procedura doręczeń w toku procesu.

  Procedura doręczeń w toku procesu. W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, istotnym problemem,...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...13.

  Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych...

  Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych rozwiązań w postępowaniu egzekucyjnym ( elektroniczne wnioski egzekucyjne we wszystkich postępowaniach,...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...14.

  Uproszczenie formularzy w innych postępowaniach...

  Uproszczenie formularzy w innych postępowaniach uproszczonych. Od 1 stycznia 2010 r. zaczęło funkcjonować w Polsce tzw. elektroniczne postępowanie...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...15.

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i...

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i rejestru dłużników egzekwowanych. Co roku setki tysięcy egzekucji kończą się bezskutecznie. Nie...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...16.

  Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach...

  Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach postępowania, np. w postępowaniu upominawczym opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu; gdy nakaz...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...17.

  Egzekucja komornicza

  Egzekucja komornicza Wielu dłużników celowo i systematycznie nie odbiera korespondencji od komornika, korespondencja awizowana przez Pocztę nie jest...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...18.

  Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków...

  Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika (art. 54 Prawa bankowego), obniżają skuteczność stosowania tego sposobu...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...19.

  Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego...

  Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia minimalnego nie podlega egzekucji jednak ten sam konsument...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...20.

  Utrata tytułu wykonawczego blokuje wierzycielowi...

  Utrata tytułu wykonawczego blokuje wierzycielowi możliwość dochodzenia należności na drodze egzekucyjnej. Rozpatrzenie wniosku wierzyciela o ponowne...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...21.

  Odpowiedzialność członków zarządu w...

  Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach handlowych. W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i kodeksu karnego (k.k.),...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

wyświetl listę
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...22.

  Obowiązek uzyskiwania pisemnej zgody właściciela,...

  Obowiązek uzyskiwania pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...23.

  Nałożenie na organ wydający zgodę na...

  Nałożenie na organ wydający zgodę na handel alkoholem obowiązku automatycznego stosowania sankcji odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...24.

  Wprowadzone limity punktów sprzedaży napojów...

  Wprowadzone limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na podstawie uchwał rady poszczególnych gmin (art. 12). Limity...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...25.

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia...

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (art. 9 ust. 3b pkt 4). Wykonywanie działalności...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...26.

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia...

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wnioskowanego terminu ważności zezwolenia(art. 9 ust. 3b pkt...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...27.

  Wymóg posiadania tytułu prawnego

  Wymóg posiadania tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (obrót hurtowy) - art....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...28.

  Brak uregulowania ustawowego sprzedaży alkoholu...

  Brak regulacji

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...29.

  Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż...

  Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu i opłat za korzystanie z nich oraz nakładające się na siebie terminy dokonywania tych opłat (art....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...30.

  Niekorzystna stała kwotowa opłata za korzystanie...

  Niekorzystna stała kwotowa opłata za korzystanie z zezwoleń dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...31.

  Niedookreślone uprawnienia gminy do wprowadzenia...

  Niedookreślone uprawnienia gminy do wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w obiektach lub na obszarach gminy ze...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...32.

  Zbyt duża ilość nieuzasadnionych wymagań...

  Zbyt duża ilość nieuzasadnionych wymagań formalnych w procedurze ubiegania się o wydanie zezwolenia. Obowiązek dołączania do wniosku o wydanie...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...33.

  Nieprecyzyjne zasady odpowiedzialności za...

  Nieprecyzyjne zasady odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej, czy znajdującej się pod wpływem alkoholu (art. 15 w zw. z art. 43 ust....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...34.

  Konieczność uzyskania, przy ubieganiu się...

  Konieczność uzyskania, przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia, pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...35.

  Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia...

  Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty za zezwolenie w niewłaściwej...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...36.

  Wymóg planów miejscowych dla inwestycji...

  Wymóg planów miejscowych dla inwestycji pow. 2000 m2. W obecnym stanie prawnym dochodzi do naruszenia art. 20 i 22 Konstytucji RP ze względu na ograniczenie...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...37.

  Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu...

  Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Ministerstwo Zdrowia w taki sposób, że nie jest możliwe...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ochrona danych osobowych

wyświetl listę
 • Ochrona danych osobowych38.

  Ustawa pomija podmioty mające siedzibę...

  Art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych określa zakres podmiotowy stosowania ustawy. Wymienione są w nim osoby fizyczne i osoby prawne...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych39.

  Zbyt szeroka definicja przetwarzania danych...

  Praktycznie niemożliwy do realizacji jest wymóg związany z wstrzymaniem się od przetwarzania danych osobowych. W świe­tle definicji ustawowej...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych40.

  Nieprecyzyjny zapis dotyczący szczególnej...

  Na mocy art. 32 ust. 1 pkt 7 każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych41.

  Niewłaściwa transpozycja przepisów unijnych...

  Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych „do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych42.

  Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych...

  Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych, które nie chronią bezpośrednio interesów osób, których dane dotyczą, ...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych43.

  Niepotrzebny obowiązek zgłaszania i aktualizowania...

  Rozumiejąc ograniczenia wynikające z treści obowiązującej dyrektywy 95/46 o ochronie danych osobowych konsekwentnie zwracamy uwagę na brak celowości...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych44.

  Objęcie danych przedsiębiorców będących...

  Objęcie danych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi reżimem ustawy o ochronie danych osobowych.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych45.

  Trudności interpretacyjne w odniesieniu...

  Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera definicje, których brzmienie rodzi wątpliwości interpretacyjne, przez co utrudnione jest stosowanie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych46.

  Brak terminu rejestracji zbioru danych wrażliwych...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, o których mowa w art. 27 ust.1 ustawy (dane wrażliwe). Warunkiem...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych47.

  Brak regulacji w zakresie terminu ponownej...

  Brak terminu, w jakim GIODO powinien dokonać rejestracji zbio­ru danych, w przypadku ponownego zgłoszenia zbioru danych do rejestracji po usunięciu...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych48.

  Niepotrzebny wymóg pisemności dokumentacji...

  Należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu dotyczące pisemności dokumentacji bezpieczeństwa. Wymóg pisemności doty­czącej dokumentacji...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych49.

  Niepotrzebne wymogi dotyczące częstotliwości...

  Nie widzimy uzasadnienia, aby istniały wymogi dotyczące częstotliwości zmiany haseł do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.  ...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych50.

  Niepotrzebne wymogi dotyczące prowadzenia...

  W obecnych procesach przetwarzania danych osobowych i przy różnych formach wykonywania pracy (np. praca zdalna) nie da się określić obszaru...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych51.

  Wymogi dotyczące przechowywania kopii zapasowych...

  Rozporządzenie ani ustawa nie wskazują co znaczy „po ustaniu ich użyteczności”. Trwałe usunięcie kopii zapasowej, w sytuacji, gdy ulegają...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych52.

  Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych

  Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych53.

  Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego...

  Wymogi dotyczące budowy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych54.

  Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych....

  Bardzo ograniczony zakres przetwarzania danych. Przetwarzanie i wykorzystanie informacji gospodarczej jest bardzo ograniczone w porównaniu z biurami...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych55.

  Wąski zakres przetwarzanych danych.

  Wąski zakres przetwarzanych danych. Biuro ma pasywną rolę w udostępnianiu danych, gdyż jest jedynie uprawnione do przyjmowania informacji gospodarczych...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych56.

  Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów...

  Brak możliwości integracji zdalnej zbiorów danych prowadzonych przez inne podmioty. Biuro nie może odpytywać innych instytucji/podmiotów o dodatkowe...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych57.

  Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości...

  Nieprecyzyjny zapis o braku możliwości powierzenia innym podmiotom czynności związanych z przedmiotem działalności biura. Co do zasady biuro nie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych58.

  Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych....

  Brak możliwości świadczenia usług identyfikacyjnych. Mimo, że definicja informacji gospodarczej określa, iż dane identyfikujące stanowią informację...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych59.

  Brak precyzyjnego określenia kompetencji...

  Brak precyzyjnego określenia kompetencji GIODO w zakresie opiniowania regulaminu zarządzania danymi, powoduje wydłużenie i wzrost kosztów procedur...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych60.

  Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania...

  Obowiązek ogłaszania regulaminu zarządzania danymi BIG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych61.

  Wymóg formy szczególnej (pisemna) dla umowy...

  Wymóg formy szczególnej (pisemna) dla umowy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych62.

  Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed...

  Minimum 60 dni zwłoki w płatności przed przekazaniem zobowiązania do biura. Zbyt długi okres wymagalności zobowiązania przed wpisem do biura powoduje,...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych63.

  Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku...

  Kosztowna konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego przed dopisaniem dłużnika. Dłużnik musi być poinformowany listem poleconym na 30 dni...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych64.

  Brak możliwości posługiwania się adresem...

  Brak możliwości posługiwania się adresem (bez konieczności podawania PESEL czy NIP) przy przekazywaniu informacji gospodarczych do biura lub sprawdzaniu. Gdy...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych65.

  Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty...

  Obowiązek wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o przekazaniu informacji do BIG listem poleconym. Taka forma realizacji obowiązku informacyjnego...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych66.

  Zbyt ograniczone możliwości udostępniania...

  Zbyt ograniczone możliwości udostępniania informacji o fraudach. Obecnie w BIG funkcjonuje rejestr, do którego kredytodawcy mogą zgłaszać ujawnione...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych67.

  Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli...

  Brak możliwości przekazywania przez wierzycieli tzw. informacji pozytywnych o zobowiązaniach. Dotyczy to w szczególności skrócenia (z 60 do 30 dni)...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych68.

  Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji...

  Zgoda podmiotu na przekazywanie do BIG informacji o wywiązaniu się ze zobowiązań.

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych69.

  Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania...

  Nieprzystający do realiów zakres przetwarzania danych archiwalnych. Brak możliwości archiwizowania i wykorzystania informacji gospodarczej po spełnieniu...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych70.

  Brak możliwości przetwarzania informacji...

  Brak możliwości przetwarzania informacji archiwalnych dotyczących konsumentów do celów statystycznych. Dane statystyczne są niezwykle przydatne...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych71.

  Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie...

  Obowiązek ustalania opłat za ujawnianie informacji w cenniku uchwalanym przez zarząd biura. Taki obowiązek nadmiernie ogranicza swobodę działalności...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych72.

  Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu...

  Nieprecyzyjny zapis o opłatach celem zapisu było zapewnienie prawa dłużników będących konsumentami do sprawdzania danych w BIG raz na pół roku...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych73.

  Zbyt wąska definicja interesu prawnego.

  Zbyt wąska definicja interesu prawnego. Obowiązek posiadania 30-dniowego upoważnienia na sprawdzenie osoby fizycznej uniemożliwia: monitorowanie...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych74.

  Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia...

  Krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia danych w BIG-brak jednolitej podstawy prawnej. Ustawa wskazuje krąg podmiotów uprawnionych do sprawdzenia...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych75.

  Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji...

  Bezwzględny obowiązek usunięcia informacji otrzymanych z BIG po upływie 90 dni. Od obowiązku tego zwolnione są wyłącznie instytucje ustawowo obowiązane...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych76.

  Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać...

  Nieprecyzyjny zapis komu BIG-i mogą ujawniać informacje z rejestru zapytań. Dane z prowadzonego przez BIG rejestru zapytań dotyczą informacji o tym...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych77.

  Brak dostępu do zbioru PESEL.

  Brak dostępu do zbioru PESEL. Biuro jest zobligowane przez Ustawę do dbania o rzetelność danych. Ustawa daje możliwość dostępu do zbioru PESEL...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych78.

  Zbyt krótki termin na aktualizację informacji...

  Zbyt krótki termin na aktualizację informacji w przypadku zbycia wierzytelności. W przypadku przekazania do BIG informacji o zbyciu wierzytelności...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych79.

  Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych...

  Ograniczenia w przekazywaniu informacji gospodarczych wynikające z przepisów szczególnych o tajemnicach prawnie chronionych (np. tajemnica skarbowa,...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych80.

  Podwójny obowiązek informacyjny banków....

  Podwójny obowiązek informacyjny banków. Bank może przekazać informacje do BIG, jeżeli umowa z klientem banku zawiera stosowną klauzulę informującą...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych81.

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych....

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji komorniczych. Wg szacunków rynkowych oraz w odniesieniu do statystyk krajów zachodnich (np. Niemiec) w Polsce...

  czytaj więcej
 • Ochrona danych osobowych82.

  Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej...

  Brak możliwości zbierania informacji gospodarczej z sektora publiczno-prawnego. Instytucje takie jak: urzędy skarbowe, ZUS, sądy itp. nie mają jasnych...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Prawo zamówień publicznych

wyświetl listę
 • Prawo zamówień publicznych...83.

  Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania...

  Art. 24 ust. 1 pkt 1 wyklucza z postępowania wykonawców, którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej powyżej 5% wartości zamówienia i zostało...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...84.

  Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25...

  Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził nową podstawę wykluczenia – wypowiedzenie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...85.

  Należy rozważyć wprowadzenie regulacji,...

  Należy rozważyć wprowadzenie regulacji, że zamawiający żąda dokumentacji tylko od np. dwóch wykonawców, których oferty zdobyły najwyższe oceny....

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...86.

  Obowiązek składania listy podmiotów należących...

  Obowiązek składania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza konieczność...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...87.

  Możliwość posługiwania się zasobami...

  Możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne w praktyce oznacza, że o zamówienie mogą ubiegać...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...88.

  Wymóg przepisu

  Wymóg przepisu „dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...89.

  Terminy, w których można zwrócić się...

  Terminy, w których można zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W praktyce przy silnym obecnie reżimie czasowym wykonawcy realnie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...90.

  Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na...

  Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na najmniejsze i największe zamówienia publiczne.

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...91.

  Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych...

  Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w określonym terminie lub udzielenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...92.

  Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym....

  Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym.

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...93.

  Zamawiający w praktyce nie stosują innych...

  Zamawiający w praktyce nie stosują innych kryteriów wyboru oferty niż cena. Negatywne skutki tak pojmowanego kryterium wyboru ofert już przynosi straty. Wprowadzenie...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...94.

  Brak przepisów i praktyki umownej określającej...

  Brak przepisów i praktyki umownej określającej czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy (obecnie wskazany jest...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...95.

  Reżim odpowiedzialności konsorcjantów...

  Reżim odpowiedzialności konsorcjantów jest zbyt surowy, bowiem zgodnie z orzecznictwem rozciąga się na podwykonawców innych członków konsorcjum...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...96.

  Brak możliwości zmiany istotnych postanowień...

  Brak możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których realizacja uzależniona jest od stron trzecich. W szczególności...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...97.

  Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających...

  Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których koszt realizacji uzależniony jest od...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...98.

  W przypadku postępowań o udzielenie zamówień...

  W przypadku postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, przepisy ustawy PZP nie dają możliwości obrony praw wykonawców...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...99.

  Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183...

  Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 2 PZP przewidują możliwość zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem sprawy przez KIO. Na zawarcie umowy...

  czytaj więcej
 • Prawo zamówień publicznych...100.

  Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej...

  Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej - . nie ma żadnego uzasadnienia. Jej wysokość stanowi 5%...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Bariery w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego

wyświetl listę
 • Bariery w zakresie partnerstwa...101.

  W obecnym stanie prawnym wybór partnera...

  W obecnym stanie prawnym wybór partnera do projektu koncesyjnego wymaga procedury wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...102.

  Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia...

  Przepis art. 148 PZP ogranicza formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...103.

  W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje...

  W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje należycie umowy o PPP, podmiot publiczny korzysta z przysługujących mu uprawnień, które najczęściej...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...104.

  Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym...

  Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierane są na kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Zakładając tak długi okres współpracy nie jest możliwe...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...105.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką...

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PPP spółką celową PPP może być jedynie spółka utworzona w wyniku wcześniej zawartej umowy o PPP.

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...106.

  Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą...

  Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...107.

  Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236...

  Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostawia wątpliwości, w jakim zakresie płatności na rzecz partnera...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...108.

  Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji

  Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji w tym przedmiocie jest ustanowienie równych praw dla przedsięwzięć PPP niezależnie od rodzaju podmiotu publicznego...

  czytaj więcej
 • Bariery w zakresie partnerstwa...109.

  Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku...

  Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawa do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa albo...

  czytaj więcej