Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa - Prawo telekomunikacyjne

wyświetl listę
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...328.

  Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia...

  Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia kar w przypadkach, kiedy na wniosek dużego abonenta biznesowego operator poniesie wysokie nakłady inwestycyjne...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...331.

  W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny...

  W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny zobowiązany jest: doręczyć na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...332.

  Utrudnienie w interpretacji przepisu.

  Utrudnienie w interpretacji przepisu. Należy ujednolicić przepis tak jak to ma miejsce w art. 61 ust. 6a.

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...333.

  Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych...

  Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych przypadków, w których redakcyjna zmiana regulaminu nie stanowi zmiany umowy, która wiązałaby się...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...334.

  Nie jest jasne dlaczego dostawca usług telekomunikacyjnych...

  Nie jest jasne dlaczego dostawca usług telekomunikacyjnych musi wprowadzać obniżki cen z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, co wynika z art....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...335.

  Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania

  Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania Prezesowi UKE wszystkich cenników i zmian do nich. Wystarczający byłby przepis dostarczania ich na żądanie...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...336.

  Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania...

  Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania pomocy. Sfera numeracji oraz systemów służących do wzywania pomocy jest jedną z najbardziej zaniedbanych...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...337.

  Zgodnie z zał. I do dyrektywy o usłudze...

  Zgodnie z zał. I do dyrektywy o usłudze powszechnej dostawca usług może za szczegółowy wykaz pobierać niewielkie opłaty lub dostarczać je bezpłatnie....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...338.

  Nieproporcjonalna penalizacja.

  Nieproporcjonalna penalizacja. Potrzeba „racjonalizacji” sankcji karnych prawa gospodarczego. Przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują bardzo...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...339.

  Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem...

  Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponoszenie...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...340.

  Obowiązki na rzecz obronności.

  Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego nakładane w ustawie prawo telekomunikacyjne i w rozporządzeniach wykonawczych....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...341.

  Obowiązek udostępniania przez operatorów...

  Obowiązek udostępniania przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na własny...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...342.

  Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego...

  Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego na model kolegialny. Postulujemy wprowadzenie kolegialnego modelu organu...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...343.

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć...

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie istniejąca regulacja nie gwarantuje...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...344.

  Brak możliwości racjonalnego średnio i...

  Brak możliwości racjonalnego średnio i długoterminowych planowania inwestycji w sieć radiokomunikacyjną jako efekt braku długoterminowego harmonogramu...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Kodeks postępowania cywilnego

wyświetl listę
 • Kodeks postępowania cywilnego...345.

  Brak skutecznej możliwości odwołania od...

  Brak skutecznej możliwości odwołania od decyzji regulatora rynku telekomunikacyjnego. Decyzje regulacyjne mają rygor natychmiastowej wykonalności...

  czytaj więcej
 • Kodeks postępowania cywilnego...346.

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć...

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej

wyświetl listę
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury...347.

  Według obecnie obowiązujących przepisów...

  Według obecnie obowiązujących przepisów w sytuacji, gdy dostawca usług nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Prawo budowlane/Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne/Ochrona środowiska

wyświetl listę
 • Prawo budowlane/Planowanie...348.

  Niski poziom edukacji w zakresie oddziaływania...

  Niski poziom edukacji w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko. Nieelastyczne przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem...

  czytaj więcej
 • Prawo budowlane/Planowanie...349.

  Wyśrubowane normy dopuszczalnych poziomów...

  Wyśrubowane normy dopuszczalnych poziomów gęstości mocy i natężenia pola w miejscach dostępnych dla ludności wg przepisów ochrony środowiska...

  czytaj więcej
 • Prawo budowlane/Planowanie...350.

  Pragniemy zwrócić uwagę na jedną z barier...

  Pragniemy zwrócić uwagę na jedną z barier ograniczających rozwój ruchomych systemów szerokopasmowych, którą jest niewątpliwie brak dostępu pasm...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

wyświetl listę
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia...351.

  Obszary parków narodowych i krajobrazowych...

  Obszary parków narodowych i krajobrazowych charakteryzują się na tyle dużą powierzchnią, że brak jest możliwości ich „objęcia” sygnałem...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o radiofonii i telewizji

wyświetl listę
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...352.

  Zbyt szerokie uregulowania dotyczące zasady...

  Zbyt szerokie uregulowania dotyczące zasady "mustcarry"/"mustoffer" w odniesieniu do wszelkich sposobów rozprowadzania programów, przede wszystkich...

  czytaj więcej
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...353.

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie...

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 5 ustawy...

  czytaj więcej
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...354.

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie...

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 7 pkt...

  czytaj więcej
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...355.

  Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie...

  Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę art. 17 ust. 1 ustawy o radiofonii...

  czytaj więcej
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...356.

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie...

  W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji został nałożony na nadawców telewizyjnych obowiązek zapewniania dostępności...

  czytaj więcej
 • Ustawa o radiofonii i telewizji...357.

  Uprzywilejowana pozycja mediów publicznych....

  Uprzywilejowana pozycja mediów publicznych. Konieczne jest uwzględnienie i wspieranie aspiracji wszystkich podmiotów zajmujących się profesjonalnie...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Prawo autorskie

wyświetl listę
 • Prawo autorskie358.

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu...

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu wyłaniania wspólnej reprezentacji wszystkich, funkcjonujących na rynku audiowizualnym, organizacji zbiorowego...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie359.

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu...

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu wyłaniania wspólnej reprezentacji wszystkich, funkcjonujących na rynku audiowizualnym, organizacji zbiorowego...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie360.

  Niedostateczne regulacje w ustawie o prawie...

  Niedostateczne regulacje w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony praw autorskich. Obowiązujące przepisy o prawie autorskim...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie361.

  Należy podkreślić, że zarówno w samej...

  Należy podkreślić, że zarówno w samej ustawie, jak i w zezwoleniach Ministra Kultury pojawiają się różne nazwy podobnych pól eksploatacji. Powoduje...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie362.

  Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia...

  Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, w której przedsiębiorca uzyskał...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie363.

  Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń...

  Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń może składać tylko uczestnik postępowania przed Komisją. Uczestnikami mogą być tylko OZZ lub...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o kinematografii

wyświetl listę
 • Ustawa o kinematografii364.

  Konstrukcja opłaty 1,5% na rzecz Polskiego...

  Konstrukcja opłaty 1,5% na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej polega na obciążeniu: pierwszy raz nadawców ust.3, (przychody z emisji reklam...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Prawo prasowe

wyświetl listę
 • Prawo prasowe365.

  Przepisy prawa prasowego przewidują nadal...

  Przepisy prawa prasowego przewidują nadal obowiązek nieodpłatnego publikowania w prasie rozmaitych komunikatów urzędowych pochodzących od organów...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

wyświetl listę
 • Ustawa o ochronie niektórych...366.

  Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca...

  Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, najpóźniej...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

wyświetl listę
 • Ustawa o ochronie konkurencji...367.

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć...

  Obecnie istniejąca regulacja nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony interesu prawnego strony postępowania. W szczególności brak jest precyzyjnego...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

wyświetl listę
 • Ustawa o świadczeniu usług...368.

  Użyte w definicji informacji handlowej słowa...

  Użyte w definicji informacji handlowej słowa „lub pośrednio” są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o usługach płatniczych

wyświetl listę
 • Ustawa o usługach płatniczych...369.

  Zbyt wąska definicja dostawców usług płatniczych...

  Zbyt wąska definicja dostawców usług płatniczych uniemożliwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenie tego typu usług. Jest to bariera rozwoju...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

wyświetl listę
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia...370.

  Direct Debit – polecenie zapłaty

  Direct Debit – polecenie zapłaty: złożenie w banku dyspozycji polecenia zapłaty wymaga formy papierowej, co w konsekwencji oznacza konieczność...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Rachunkowość

wyświetl listę
 • Rachunkowość371.

  Zmiany rachunkowości w zakresie rozpoznawania...

  Zmiany rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów pogorszą jakość informacji finansowych: powiększy się rozbieżność pomiędzy momentem...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa o odpadach

wyświetl listę
 • Ustawa o odpadach372.

  Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych...

  Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim. Skutki kradzieży i dewastacji powodują...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa kodeks postępowania karnego

wyświetl listę
 • Ustawa kodeks postępowania...373.

  Często pojawiającym się problemem w sprawach...

  Często pojawiającym się problemem w sprawach kradzieży kabli telekomunikacyjnych, na etapie postępowania sądowego są przepisy z art. 51 § 1 KPK....

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ustawa kodeks wykroczeń

wyświetl listę
 • Ustawa kodeks wykroczeń374.

  Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych...

  Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych odnoszących się do kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej jest mocno związana z problematyką...

  czytaj więcej