Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

Lista barier związanych z: Bariery z zakresu szkolnictwa wyższego

wyświetl listę
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...430.

  Zmiana z uczelni bezwydziałowej na wydziałową...

  Możliwość zmiany struktury organizacyjnej z uczelni bezwydziałowej na wydziałową bez utraty uprawnień do nadawania stopni naukowych.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...431.

  Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego...

  Zgodnie z przepisem, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia oświadczania, dalej zwane oświadczeniem, w którym upoważnia uczelnię,...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...432.

  Określanie przez PKA trybu i kryteriów...

  Z art. 48 ust.1 wynika, że Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia....

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...433.

  Konieczność sporządzania wniosków o finansowanie...

  Opis projektu sporządzany jest przez kierownika projektu dwa razy.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...433.

  Konieczność sporządzania wniosków o finansowanie...

  Opis projektu sporządzany jest przez kierownika projektu dwa razy.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...434.

  Obowiązek corocznego składania oświadczeń...

  Coroczne składanie oświadczeń o zaliczeniu do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce jest obciążeniem biurokratycznym.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...435.

  Uznawanie matur u obcokrajowców

  Wśród wymaganych dokumentów w celu uznania zagranicznego świadectwa maturalnego w Polsce Kuratorium Oświaty może żądać przebiegu kształcenia...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...436.

  Możliwość wskazania wykonawcy we wniosku...

  Odejście od procedury konkursowej w przypadku rekrutacji Wykonawców do grantów finansowanych ze środków publicznych, kiedy wiadomo...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...437.

  Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych...

  Zasadniczą intencją wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) było ułatwienie mobilności studenckiej (międzynarodowej i krajowej). Jednym ze...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...438.

  Wątpliwości dot. rozporządzenia ws. warunków...

  Na tle rozporządzenia powstaje szereg problemów, które należałoby poddać dyskusji. Niemniej, warto zwrócić uwagę na dwa najpoważniejsze. Po...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...439.

  Legalizacja dokumentów o wykształceniu...

  W ustawie o szkolnictwie wyższym, do której nas odsyła nowo dodany § 5a rozporządzenia w sprawie przyjęcia cudzoziemców na studia...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...440.

  Uznawanie znajomości języków obcych

  Obecne przepisy nakładają obowiązek na uczelnie wymagania określonych certyfikatów językowych jedynie od obcokrajowców, a w przypadku...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...441.

  Wzór zaświadczenia nie odpowiada wymogom...

  Zmieniony wzór zaświadczenia o przyjęciu i kontynuowaniu studiów przez cudzoziemców nie odpowiada wymogom stawianym przez Urzędy...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...442.

  Zbyt częste obowiązki sprawozdawcze

  Zbyt częsty (kwartalny) obowiązek sprawozdawczy nałożony na jednostki naukowe.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...443.

  Problemy z systemem: Moduł Sprawozdawczy...

  Zbyt późne udostępnianie modułu użytkownikom (miesiąc przed terminem obowiązku sprawozdawczego). Skutkiem tego jest zbyt krótki okres...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...443.

  Brak definicji MNiSW odnośnie terminu Open...

  Brak definicji MNiSW odnośnie terminu Open Access i wymaganych przy tej pozycji informacjach (rodzaje licencji, wersje tekstu, itd.) przy jednoczesnym...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...444.

  Elektroniczny obieg dokumentów grantodawca-grantobiorca...

  Składanie raportu tylko w wersji elektronicznej (tak jak jest to robione w przypadku projektów ramowych) uprościłoby przepływ dokumentów...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...445.

  Przepływ dokumentów grantodawca-grantobiorca...

  Składanie raportu w wersji elektronicznej (tak jak jest to robione w przypadku projektów ramowych) uprościłoby przepływ dokumentów pomiędzy...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...446.

  Wymogi BUWiWM ws. studiujących cudzoziemców...

  BUWiWM w związku ze zbieraniem informacji o cudzoziemcach studiujących oraz cudzoziemcach – absolwentach prosi o przesyłanie kwestionariusza dot....

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...447.

  Brak możliwości uzupełnienia braków formalnych...

  W większości przypadków brak możliwości uzupełnienia braków formalnych w składanych wnioskach do NCN.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...448.

  Kwestionariusz występowania/niewystępowania...

  Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej, który jest obligatoryjnym załącznikiem w przypadku każdego wniosku grantowego...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...449.

  Niejasne pojęcie "zmiana zajęć dydatktycznych"...

  Przepis pozwala aby, doskonaląc program kształcenia dokonywać zmian zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...450.

  Zmiany w programach kształcenia

  Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane tylko z początkiem nowego cyklu kształcenia, co powoduje, że reakcja programu na zmiany w zakresie...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...451.

  Proporcje nauczycieli do studentów przy...

  W przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia kierunek musi spełniać wymogi proporcji liczby nauczycieli do liczby...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...452.

  Wymogi dotyczące puli godzin na zajęcia...

  Zgodnie z rozporządzeniem program na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia musi zawierać m.in. pulę godzin (punktów...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...453.

  Niejasna definicja pojęcia zajęć praktycznych...

  Zbyt ostre i jednocześnie niejednoznaczne (każdy zespół oceniający PKA inaczej je interpretuje) kryteria określające jakie zajęcia mogą...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...454.

  Kryteria dla profilu ogólnoakademickiego...

  Zbyt ostre i jednocześnie niejednoznaczne (każdy zespół oceniający PKA inaczej je interpretuje) kryteria dla profilu ogólnoakademickiego...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...454.

  Obowiązek zapewnienia praktyk zawodowych...

  Obowiązek zapewnienia studentom praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia (3 m-ce = 12 tygodni...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...455.

  Wymogi z zakresu KRK

  Krajowe Ramy Kwalifikacji Uczelnia musi wykonać ogromną pracę by na bazie obszarowych efektów kształcenia określonych przez MNiSW przygotować...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...456.

  Brak rocznego okresu na uzupełnienie ewentualnych...

  Brak rocznego okresu na uzupełnienie ewentualnych braków w minimum kadrowym. W poprzedniej wersji ustawy w przypadku pojawienia się braku w minimum...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...457.

  Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych...

  Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących nauczycieli (dane osobowe i warunki zatrudnienia – łącznie z wymiarem...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...458.

  Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych...

  Obowiązek wprowadzania bardzo szczegółowych danych dotyczących studentów (dane osobowe, dane dot. toku studiów, dane dot. przyznanej...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...459.

  Obowiązek zamieszczania w Ogólnopolskim...

  Obowiązek zamieszczania w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (niezwłocznie po każdym egzaminie dyplomowym) pracy dyplomowej...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...460.

  Niejednolite i zbyt szczegółowe kryteria...

  Na bazie dość ogólnych przepisów ustawy i rozporządzeń, PKA przygotowała i egzekwuje własne przepisy i wymagania dot. oceny programowej...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...461.

  Nierealne wymagania PKA dot. wewnętrznego...

  Pewne wymagania PKA dot. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są oderwane od rzeczywistości (np. konieczność zorganizowania w czasie...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...462.

  Wymóg archiwizowania aktu ślubowania.

  W teczce akt osobowych studenta ma się znaleźć „podpisany przez studenta akt Ślubowania”.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...463.

  Obowiązek immatrykulacji i ślubowania

  Wg. zapisów ustawy: - immatrykulacja to akt przyjęcia w poczet studentów uczelni, - osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...464.

  Obowiązki informacyjne o przyjęciu na studia...

  Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o: 1)...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...465.

  Obowiązek składania wykazu studentów i...

  Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, o których...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...466.

  Kwestionariusz dla cudzoziemca-absolwenta...

  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powołując się na swój Statut wprowadzony tym zarządzeniem żąda od uczelni kwestionariusza...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...467.

  Uprawnienia do nadawania stopnia doktora...

  Wydział, który otrzymuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie danej dyscypliny nie może prowadzić studiów doktoranckich...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...468.

  Możliwość używania wyrazu "akademia"

  Wg. zapisów ustawy: - uczelnia akademicka – uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...469.

  Dane o liczbie uczestników studiów doktoranckich...

  Wymaganie przekazania przez uczelnię danych o liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...470.

  Wymaganie przekazywania przez uczelnie danych...

  Wymaganie przekazywania przez uczelnie danych niezbędnych do ustalenia dotacji.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...471.

  Warunki wydania dyplomu

  Obecnie warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest m.in. złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...472.

  Wykaz czasopism punktowanych

  Wykaz czasopism punktowanych, dotyczący danego roku, jest ogłaszany pod sam koniec tego roku (w ostatnich dniach grudnia). Naukowcy zatem o aktualnej...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...473.

  Informacje o otwartym dostępie do publikacji...

  Wymagane jest podanie informacji o otwartym dostępie do publikacji (Open Access), które są bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe do zdobycia: -...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...474.

  Wymóg podawania liczby autorów

  W przypadku publikacji w czasopismach naukowych wymagana jest liczba pozostałych autorów, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...475.

  Możliwość wielokrotnej afiliacji

  W przypadku wprowadzenia przez autora wielokrotnej afiliacji, Uczelnia musi kontaktować się z autorem lub pozostałymi jednostkami naukowymi (które...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...475.

  Zasady prowadzenia podstępowań dyscyplinarnych...

  Prowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich postępowania dyscyplinarnego odbywa się według bardzo sformalizowanej ścieżki...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...476.

  Przebieg habilitacji

  Należy zreformować przebieg habilitacji. W szczególności w przypadku jednej negatywnej recenzji można, ale nie musi się, zapraszać kandydata...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...477.

  Wymogi dotyczące recenzentów

  Należy zmienić przepis w rozporządzeniu o nagrodach MNiSW dotyczący tego, kto może być recenzentem. Obecnie „osoba pracująca w innej jednostce”,...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...478.

  Procedury oceny NCN

  Należy zreformować procedury oceny w NCN (może także w NPBR, NPRH). Obecnie (opieramy się na praktyce w Maestro), że postępowanie jest dwuetapowe....

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...479.

  Przechowywanie efektów kształcenia

  Sposób dokumentowania, czas i forma przechowywania efektów kształcenia - uciążliwe dla wykładowców i wydziału - kwestia miejsca....

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...480.

  Opis efektów kształcenia

  Opis efektów kształcenia jest zbyt obszerny i zawiły, oznaczenie sprawia problemy wykładowcom.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...481.

  Pomoc materiana ze środków budżetu państwa...

  Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1. Stypendium socjalnego. 2,...

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...482.

  Tworzenie jednistek międzyuczlenianych i...

  Uczelnia może na podstawie porozumienia z innymi uczelniami tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.

  czytaj więcej
 • Bariery z zakresu szkolnictwa...483.

  Matematyczne ujęcie danych w sylabusach

  Matematyczne ujęcie i podejście do efektów kształcenia utrudniające wykładowcom przygotowanie sylabusa.

  czytaj więcej